کمیته فرهنگ‌نگاری نهادی غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی فرهنگ‌نگاری و اصطلاح نگاری با حمایت و همکاری و تحت نظر انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی فعالیت می‌کند.
مرکز کمیته در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و اعضای انجمن از سایر دانشگاه‌ها نیز می‌توانند با طی مراحل لازم عضو کمیته شده یا با آن همکاری داشته باشند.
هدف اصلی ایجاد کمیته متمرکز سازی اطلاعات و دانش فرهنگ نگاری، انتقال دانش فرهنگ نگاری روسی به داخل ایران و کمک به رفع خلا موجود و برداشتن گام‌های عملی در زمینه تدوین فرهنگ های عمومی و تخصصی دو زبانه روسی به فارسی و بالعکس است.

وظایف و مسئولیتها:
فعالیت های کلی کمیته درسه بخش پژوهشی، آموزشی و کاربردی تقسیم خواهدشد. به منظور محقق شدن هدف‌های مذکور در ماده یک این آیین نامه، کمیته اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

  • برگزاری جلسات و کارگاه‌های تخصصی، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با همکاری محققان و متخصصان مرتبط با حوزه فرهنگ نگاری
  • همکاری با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و سایرنهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
  • ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی به سایر سازمان‌ها و موسسات
  • پروژه واژه‌گزینی