گزارش جلسه کمیته – شماره ۱

گزارش جلسه کمیته – شماره ۱

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۵/۲

دستور جلسه:

  • تعیین حوزه فعالیت کمیته
  • تعیین آیین نامه داخلی کمیته
  • تعیین سرپرست و دبیر کمیته

تصمیمات اتخاذ شده:

حوزه های کاری کمیته با نظر اعضا به سه گروه حوزه آموزشی، پژوهشی و کاربردی تقسیم و مقرر شد هر یک از اعضا به شناسایی و مطالعه منابع و مراکز مرتبط در هر یک از این حوزه ها بپردازد. در مورد آین نامه کمیته تبادل اولیه انجام گرفت و مقرر شد برای جلسه آینده آیین نامه اولیه برای طرح در جلسه تهیه شود. با نظر اعضا دکتر هادی بهارلو و خانم مهین سلیمانی برای مدت یک سال به عنوان سرپرست و دبیر کمیته تعیین شدند.

دستور جلسه بعدی:

  • تعیین و بررسی بندهای آیین نامه
  • ارائه گزارش اعضا در مورد مطالعات انجام شده در زمینه فعالیت کمیته های مشابه در روسیه

این اعلان را به اشتراک گذارید
نظر خود را بنویسید